May
9
7:00 PM19:00

Kallelse till andra möte om ändringar av stadgar

Med anledning av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som kräver ändringar av föreningens stadgar kallar vi nu till en andra beslutande extrastämma om detta.
Denna andra extrastämma kommer att hållas den 9 maj klockan 19.00 i möteslokalen.

Det är inte några stora förändringar men de nya reglerna som ska föras in i stadgarna är följande:

 • Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

 • Person som biträder medlem på stämman har även yttranderätt.

 • Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

 • Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisning.

 • Årsredovisning och revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma.

 • Revisorerna ska senast tre veckor innan stämman avge revisionsberättelsen till styrelsen.

 • Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.

 • Med anledning av ökad administrationskostnad i och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer även avgifterna för hantering av överlåtelser och pantsättningar ökas till 3,5 % respektive 1,5 %.

 • Bostadsrättsföreningen äger rätt att ta ut en årlig avgift om 10% av gällande prisbasbelopp från den medlem i föreningen som väljer att upplåta sin bostad till uthyrning i andra hand (f.n. 4050kr/år).

  Kallelsen har mailats ut till medlemmarna, annonserats på hemsida samt satts upp på anslagstavlor i respektive port denna dag.

  Den första extrastämman som hölls den 24 april 2018 röstade för de nya ändringarna i stadgarna. På den andra extrastämman måste 2/3 av närvarande medlemmar nu rösta för ändringarna
  för att dessa ska bli gällande.

  Vänligen, Styrelsen 

View Event →
Apr
24
8:00 PM20:00

Möte angående ändringar av stadgar

Efter det ordinarie årsmötet kommer vi ha ett extra möte med anledning av att ändringar i lagen om ekonomiska föreningar kräver ändringar av föreningens stadgar.

Det är inte några stora förändringar men de nya reglerna som ska föras in i stadgarna är följande:

 • Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.
 • Person som biträder medlem på stämman har även yttranderätt.
 • Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.
 • Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisning.
 • Årsredovisning och revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma.
 • Revisorerna ska senast tre veckor innan stämman avge revisionsberättelsen till styrelsen.
 • Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.
 • Med anledning av ökad administrationskostnad i och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer även avgifterna för hantering av överlåtelser och pantsättningar ökas till 3,5 % respektive 1,5 %.

Kallelsen har mailats ut till medlemmarna, annonserats på hemsida samt satts upp på anslagstavlor i respektive port denna dag. Om alla medlemmar kommer till mötet (eller lämnar fullmakt) och alla är helt eniga om att göra ändringarna räcker det med ett beslut. Stämmor där alla medlemmar är närvarande är dock sällsynta varför vi antagligen kommer få kalla till ett extra möte senare där vi återigen röstar. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

 

View Event →
Apr
24
7:00 PM19:00

Årsmöte

BRF Polarstjärnan kallar till ordinarie föreningsstämma tisdag den 24 april 2018 kl. 19:00 i föreningens samlingslokal i källaren i port 88. Vi kommer ha en representant från vår ekonomiska förvaltare (Hem & Fastighet) här för att gå igenom årsredovisningen och svara på eventuella frågor. 

Vi ber de som har motioner att lämna in till mötet att maila dom till föreningens mail polarstjarnan@gmail.com, allra senast 16 april 2018. 

Kallelsen har mailats ut till medlemmarna, annonserats på hemsida samt satts upp på anslagstavlor i respektive port denna dag.

View Event →
Apr
25
7:00 PM19:00

Årsmöte

BRF Polarstjärnan kallar till ordinarie föreningsstämma tisdag den 25 april 2017 kl. 18:00 i föreningens samlingslokal i källaren i port 88. Göran Löf från Hem och Fastighet kommer närvara för att gå igenom vår årsredovisning.
Vi ber de som har motioner att lämna in till mötet att maila dom till föreningens mail polarstjarnan@gmail.com, allra senast 16 april 2017. 

View Event →
May
15
6:30 PM18:30

Vårstädning

Den 15 maj är det dags för sedvanlig vårstädning. Vi samlas kl. 11 på baksidan av 88-90 och håller på tills vi känner oss nöjda. Som en trevlig avslutning för alla som deltagit bjuder föreningen på något att äta och dricka.

View Event →